Bayana ve sıhhat çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi

Kanuna nazaran, Türk Ceza Kanunu'ndaki takdiri indirim nedenleri sonlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni ...

Bayana ve sıhhat çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi

Kanuna nazaran, Türk Ceza Kanunu’ndaki takdiri indirim nedenleri sonlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek.

Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine itina göstermesi, ekip elbise giymesi, kravat takması üzere duruşmadaki biçimi tavır ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Takdiri indirim uygulanması halinde ise münasebetleri kararda kesinlikle gösterilecek.

Bayana karşı şiddetle daha faal çaba edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi emeliyle taammüden öldürme, taammüden yaralama, tehdit, azap ve eziyet hatasının bayana karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak.

Taammüden öldürme hatasının bayana karşı işlenmesi hali bu hatanın nitelikli halleri ortasına alınacak. Taammüden öldürme hatasında ceza müebbet mahpus iken bu kabahatin bayana karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet mahpusa çıkarılacak.

Kolay tıbbi müdahale ile giderilebilecek taammüden yaralama hatasının bayana karşı işlenmesi halinde cezanın alt hududu 4 aydan 6 ay mahpusa yükseltilecek.

Azap cürmünün bayana karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sonu 5 yıl mahpusa çıkarılacak.

Eziyet kabahatinin bayana karşı işlenmesi halinde cezanın 2 yıl olan alt sonu 2 yıl 6 ay mahpusa yükseltilecek.

Hayata, beden yahut cinsel dokunulmazlığa yönelik bir akın gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen tehdit cürmünün mağdurunun bayan olması halinde cezanın 6 ay olan alt hududu 9 ay mahpusa çıkarılacak.

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi cürmünün konusunun sıhhat hizmetleri olması durumunda verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılacak.

“Israrlı takip” cürüm olacak

Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller müstakil bir hata haline getirilecek. Israrlı bir halde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve bağlantı araçlarını, bilişim sistemlerini yahut üçüncü şahısları kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde önemli bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin yahut yakınlarından birinin güvenliğinden tasa duymasına neden olan faile 6 aydan 2 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

Israrlı takip cürmünün, çocuğa ya da ayrılık kararı verilen yahut boşandığı eşe karşı işlenmesi; mağdurun okulunu, yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu yahut işini bırakmasına neden olması; hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula yahut yerine yaklaşmama önlemine karar verilen fail tarafından işlenmesi halinde faile 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası verilecek. Bu cürmün soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak.

Tutuklamada katalog cürüm düzenlemesi

Maddeyle bayana karşı işlenen taammüden yaralama hatası ile sıhhat kurum ve kuruluşlarında vazife yapan çalışana karşı vazifeleri sırasında yahut vazifeleri münasebetiyle işlenen taammüden yaralama cürümleri tutuklamaya ait katalog cürümler ortasına alınacak.

Taammüden yaralama kabahatinin, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan şahsa karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog kabahat olacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Mağdur ile şikayetçinin hakları” başlıklı hususunda değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çocukların cinsel istismarı yahut ısrarlı takip cürmü ile bayana karşı işlenen taammüden yaralama, azap yahut eziyet hataları unsur kapsamına dahil edilecek. Böylece soruşturma ve kovuşturma evrelerinde bilhassa şiddet mağduru bayanların, istemleri halinde baro tarafından görevlendirilecek avukatın hukuksal yardım ve takviyesinden fiyatsız biçimde faydalanmaları sağlanacak ve hak arama yollarını faal bir halde kullanabilmelerine imkan tanınacak.

Israrlı takip hatasında uzlaştırma kararları uygulanmayacak.

Sıhhat çalışanlarıyla ilgili Mesleksel Sorumluluk Şurası oluşturuluyor

Kanuna nazaran, kamu yahut özel sıhhat kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde misyon yapan tabip ve diş doktorları ile öteki sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Öbür Kamu Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kararları uygulanacak. Soruşturma müsaadesi, Sıhhat Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleksel Sorumluluk Heyeti tarafından verilecek. Şura, özel sıhhat kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde misyon yapan tabip ve diş doktorları ile öteki sıhhat meslek mensupları bakımından vilayet sıhhat müdürlüklerinde misyonlu lider yahut yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde vazife yapan doktor ve diş doktorları ile öbür sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar nedeniyle yönetim tarafından ödenen tazminattan ötürü ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu ölçüsüne, ilgilinin misyonunun gereklerine muhalif hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleksel Sorumluluk Konseyi tarafından 1 yıl içinde karar verilecek.

Maddeyle ayrıyeten Mesleksel Sorumluluk Heyeti’nin üyeleri ve karar alma süreçleri de düzenlenecek.

Bu düzenleme, haklarında mutlaklaşmış bir soruşturma müsaadesi verilenler bakımından uygulanmayacak ve soruşturma yahut kovuşturmalara devam edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde vazife yapan tabip ve diş tabipleri ile öbür sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yapmış oldukları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar nedeniyle yönetim tarafından ödenen tazminattan ötürü açılan rücu davalarından, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle yargılaması devam edenler bakımından karar verilmek üzere Mesleksel Sorumluluk Şurası’na başvurması için davacıya iki aylık mühlet verilecek. Müracaat yapılmaması halinde dava yöntemden reddedilecek.

Bakan Koca şu kelamlara yer verdi:

“Meclis’ten geçti! Sıhhat çalışanlarına yönelik taammüden yaralama hatalarında TUTUKLU yargılamayı sağlayan, sıhhatte kamu hizmetini engelleme hatasını ise daha ağır cezaya çarptıran kanun hususu Meclis’te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Güzel olsun.

Sıhhatte taammüden yaralama hatalarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi emeliyle duruşmada kılık kıyafetine ihtimam göstermesi, ekip elbise giymesi, kravat takması üzere formu tavır ve davranışlarını âlâ hal indirimi nedeni saymayacak”

Türkiye,TBMM,kadına yönelik şiddet,Sağlıkta şiddet